Vedtægter

                                                                            VEDTÆGTER

                                                                   FOR VIBORG FIRMAIDRÆT

SIDE 1 AF 5.      

§1.    FORENINGENS NAVN:

          Foreningens navn er Viborg Firma-og familie idræt (VFI)

          Stiftet den 10 maj 1950.

§2.   FORENINGENS HJEMSTED:

         Foreningen  er hjemmehørende i Viborg kommune.

§3.    FORENINGENS FORMÅL:

          Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familie og andre fællesskaber at stimulere,

          interessen, for motion og samvær.

§4.    ORGANISATIONSFORHOLD:  

4.1.   Viborg Firmaidræt er tilsluttet dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette

          forbund til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

4.2.   Viborg Firmaidræt er medlem af Viborg idrætsråd ( de samvirkende idrætsklubber)

          

§5.     MEDLEMSSKAB:

         Foreninger, der er åben for alle, optager personer som nedenfor anført:

         a. Firma-,etats-,og brancheidrætsklubber samt disse familier.

         b. Fællesskaber samt disses familier.

         c. Medlemmer til individuelle-og holdidrætter.

§6.    OPTAGELSE:

6.1.   Optagelse af personer fra klubber / fællesskaber såvel som enkeltpersoner, afgøres af bestyrelsen.

6.2.    Ansøgning om optagelse fremsendes skriftligt til bestyrelsen.

§7.     UDMELDELSE:

7.1.   udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§8.     ORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE:

8.1.    repræsentantskabsmødet er foreningens højeste myndighed. Ordinært repræsentantskabsmøde,

          holdes hvert år inden udgangen af november måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel,

          ved bekendtgørelse i dagspressen, eller i særlige tilfælde ved udsendelse af skriftlig meddelelse.

 

  SIDE 2 AF 5               

8.2.   Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

         1.          valg af dirigent                        

         2.          konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter

         3.          Beretninger.

         4.          Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

         5.          Indkomne forslag.

         6.          valg i henhold til vedtægterne

         7.          eventuel

8.3.  Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden skriftligt i hænde,

          senest 8 hverdage før repræsentantskabsmødet. 

8.4.  et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødte stemmeberettigede

          repræsentanters antal.

8.5.   Ekstraordinært repræsentantskabsmøde holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/4 af medlemmerne

          stiller skriftligt anmodning herom, bilagt dagsorden. En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 

         1 måned efter modtagelsen. mødet indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen.

§9.    AFSTEMNINGER:

9.1.   Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer af vedtægterne.

9.2.   Alle medlemmer har møde- og stemmeret således:

         a. Medlemmer af bestyrelsen har hver 1 stemme.

         b. Klubber/ fællesskaber har 2 stemmeberettigede repræsentanter.

         c. enkelte medlemmer til individuelle- og holdidrætter har til sammen 2 stemmeberettigede repræsentanter for hver idrætsgren/ aktivitet

             de deltager i efter eget valg.

9.3.   Kun fremmødte repræsentanter og medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

9.4.  Skriftligt afstemning skal foretages såfremt blot (1) stemmeberettigede  kræver det. Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke

9.5.   Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt.8.3. kan komme til behandling og afstemning.

         Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på selve mødet.

 

 SIDE 3 AF 5

§10.   VALG :   

10.1.  Valgbarhed til bestyrelsen opnås ved medlemskab af foreningen.

10.2.  Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på indtil 9 medlemmer bestående af :

          - Formand.

          - Kasserer. 

          - Sekretær.

          - Indtil 9 bestyrelsesmedlemmer, der fortrinsvis skal fungere som udvalgsformænd.

          - Uden for bestyrelsen vælges 2 revisorer og 2 revisorsupplanter. Disse vælges for 2 år ad gangen, og der afgår skiftevis en revisor

            og en suppleant ad gangen.

10.3.   På ulige år vælges formand og op til 3 bestyrelsesmedlemmer.

             på lige år vælges kasserer, sekretær og op til 3 bestyrelsesmedlemmer.

10.4.   Ved forfald i utide, supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde,

             hvor vedkommende er på valg.

10.5.   På første møde efter ordinær repræsentantskabsmøde vælger bestyrelsen, af sin midte en næstformand.

10.6.    Alle vælges for 2 år af gangen.

§11.    BESTYRELSEN:

11.1.   Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden

           samt aftaler retningslinjer med udvalgene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal  herunder

           formanden eller næstformand er til stede.  

11.2.   Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal.

11.3.   Bestyrelsen ansætter/ afskediger den for arbejdet nødvendige hjælp og udarbejder arbejds-og funktionsbeskrivelser herfor.  

11.4.   Formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt et bestyrelsesmedlem udgør forretningsudvalget.

            Udvalgets beføjelser fastsættes af bestyrelsen.

§12.   UDVALG:

12.1.   Udvalgene i de enkelte aktiviteter består af en formand samt de for arbejdet nødvendige antal udvalgsmedlemmer.

            Udvalgets størrelse afgøres af bestyrelsen i samråd med udvalgsformanden.

12.2.   Retningslinjer for udvalgene fastsættes af bestyrelsen.

§13.    AD HOC UDVALG:

13.1.   Bestyrelsen kan nedsætte / opløse udvalg til løsning af særlige opgaver for foreningen.

            hertil kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og udvalg.

13.2.   Bestyrelsen udarbejder retningslinjer samt fastsætter økonomi for disse udvalg.

§14.    MEDLEMSPLIGTIGT:

14.1.   Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningens vedtagne vedtægter og retningslinjer samt trufne afgørelser og aftaler.

14.2.   Medlemmer, der ikke overholder foreningens regler, kan af bestyrelsen udelukkes i kortere eller længere tid,

            fra deltagelse i aktiviteterne.

14.3.   Efter de retningslinjer, der fastsættes af bestyrelsen, påhviler det klubber/ fællesskaber at indberette om medlemstal , herunder

            ajourføre oplysninger om navn adresse og fødselsdag/ år. 

 

SIDE 4 AF 5.

§15.    TEGNINGSRET:

15.1.   Foreningen tegnes af formanden. Fuldmater kræver for at være gyldige underskrift af formand og kasserer.

15.2.   Ved køb,salg,lån, og pantsætning af fast ejendom, kræves godkendelse på et repræsentantskabsmøde samt underskrift af et

            flertal af bestyrelsen.

15.3.   Foreningen hæfter kun med sin formue. bestyrelse, udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt over for trediemand

            ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

§16.    KONTINGENTER:

§16.1   Afløst af en aktivitetsbetaling 

§17.    REGNSKAB

17.1.   Regnskabet løber fra 1 oktober til 30 september, og skal mindst indeholde et driftsregnskab og status.  

17.2.   Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse  på repræsentantskabsmødet.

17.3.   Revisionen skal efterprøve regnskabet rigtighed samt kontrollere at der foreligger nødvendig dokumentation,

              for indestående på foreningens bank- og girokonto. Et revideret regnskab skal være forelagt bestyrelsen senest 8 dage

              før repræsentantskabsmødet. 

17.4.   Revisionen er underlagt de gældende retningslinjer for revisor for Viborg Firmaidræt.

§18.    EKSKLUSION:

18.1.   en enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer eller klubber,

             Der beviseligt ikke overholder foreningens vedtægter, retningslinjer og bestemmelser,

             eller udviser grov optræden i forbindelse med foreningens aktiviteter.

18.2.   Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære,

             repræsentantskabsmøde, hvortil de har adgang under sagens behandling.

18.3.   Repræsentantskabsmødet har den endelige afgørelse.  

 

SIDE 5 AF 5.

§19.     VEDTÆGTSÆNDRING: 

19.1.    Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af såvel bestyrelse, udvalg, som aktive  stemmeberettigede  medlemmer.

19.2.    til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor på repræsentantskabsmødet.

19.3.    Bestyrelsen er bemyndiget til under forbehold af repræsentantskabets endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer,

             i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af myndighedernes eller organisationens krav, uden at pkt.19.2.

             er opfyldt.

19.4.      Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen bestemmelse under ansvar overfor repræsentantskabet.

§20.     VÅBENPÅTEGNING:

            Da Viborg Firmaidræt er berettiget til at give våbenpåtegninger, er Viborg Firmaidræts skydeudvalg forpligtiget til at give,

            orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn,

            af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben. En våbenpåtegning bortfalder,

            når medlemskab af Viborg Firmaidræt ophører.

§21.    FORENINGEN OPLØSNING:

21.1.   Opløsning af foreningen kan kun ske, af når 2/3 af de fremmødte stemmeberettiget medlemmer på et i samme anledning,

              indkaldt repræsentantskabsmøde stemmer for.

21.2.   Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overdrages til Viborg Idrætsråd  administration i 5år.

             Dannes der ikke inden for dette tidsrum en ny firmaidrætsforening i Viborg, kan bestyrelsen for Viborg sport træffe beslutning,

             om midlernes anvendelse til idrætslige formål for Viborg.

21.3.   Rekvisitter og elendele, der måtte være stillet til rådighed af organisationen skal tilbageleveres til disse.

                     

 

                                                           SÅLEDES VEDTAGET PÅ DEN ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE  DEN 

                                                                                                 29 NOVEMBER  2019

 

                                       Tage Jensen                Orla Østergaard            Allan Lauersen            Brian Jakobsen          Åse Madsen

 

 

 

                                         Bent Madsen              Solveig Poulsen             Mathias Andersen         Dagny Pedersen.

 

 

               

 

 

 

          

 

        

       

  

        

CVR: 31 84 38 20
Handelsbetingelser

Viborg Firmaidræt

Tage Jensen
Anemonevej 4
7850 Stoholm
Tlf. 20 77 36 12

viborg1@teamfirmaidraet.dk

 

 

 

CVR: 31 84 38 20
Handelsbetingelser