Vedtægter

                                                FOR VIBORG FAMILIE - OG FIRMAIDRÆT

 

 

      SIDE 1 AF 5.      

§1. FORENINGENS NAVN:

      Foreningens navn er Viborg Familie - og Firmaidræt.

      Stiftet den 10 maj 1950.

§2. FORENINGENS HJEMSTED:

       Foreningen er Hjemmehørende  i Viborg kommune.

§3. FORENINGENS FORMÅL:

      Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familie og andre fællesskaber at stimulere,

      interessen, for bevægelse og samvær.

§4. ORGANISATIONSFORHOLD:

4.1. Viborg Familie- og  Firmaidræt er tilsluttet dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette

        forbund til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

4.2. Viborg Familie- og  Firmaidræt er medlem af Viborg idrætsråd ( de samvirkende idrætsklubber)

          

§5. MEDLEMSSKAB:

     Foreninger, der er åben for alle, personer optager som nedenfor anført.

A. Firma-etats-og brancheidrætsklubber samt disse familier.

B. fællesskaber samt disses familier.

C. Medlemmer til individuelle-og holdidrætter.

§6. OPTAGELSE:

6.1. Optagelse af personer fra klubber / fællesskaber såvel som enkeltpersoner, afgøres af bestyrelsen.

6.2. Ansøgning om optagelse fremsendes skriftligt  til bestyrelsen.

§7. UDMELDELSE:

7.1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§8. ORDINÆR REPRÆSENTANTSKABSMØDE:

8.1. Repræsentantskabsmødet er foreningen højeste myndighed. ordinært repræsentantskabsmøde,

        afholdes  hvert  år inden udgangen af november måned og indkaldes  med mindst 14 dages varsel,

        ved bekendtgørelse i dagspressen. / ved udsending af skriftligt meddelelse.

 

  SIDE 2 AF 5               

8.2.  Dagsorden skal mindst i punkt.

1.      Valg af dirigent                        

2.       Konstatering Af stemmeberettigede repræsentanter  

3.        Beretninger.

4.        Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5.        Indkomne forslag.

6.        Valg i henhold til vedtægterne

7.         Eventuelt

8.3.  Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden skriftligt i  hænde.

         senest 8 hverdage før repræsentantskabsmødet. 

8.4.  Et lovligt, indvarsle repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødte  stemmeberettigede.

         repræsentanters antal.

8.5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde holdes, eller kan afholdes virtuelt/online, hvis fysisk afholdelse ikke kan lade sig gøre pga.

        nationale forsamlingsrestriktioner, når bestyrelsen finder det nødvendigt.

        Eller da 1/4 af medlemmerne stiller skriftligt anmodning herom, bilagt dagsorden.

        En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen  senest 

        1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen .

§9.    AFSTEMNINGER:

9.1.  Alle afgørelser træffes  ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves  der 2/3 flertal ved ændringer af vedtægterne.

9.2.  Alle medlemmer har-møde og stemmeret således:

   A.  Medlemmer af bestyrelsen har hver 1 stemme.

   B.  klubber/ fællesskaber har 2 stemmeberettiget repræsentanter.

   C.  enkelte medlemmer til individuelle- og holdidrætter har til sammen 2 stemmeberettigede  repræsentanter for hver idrætsgren/ aktivitet

        de deltager i efter eget valg.

9.3.  Kun fremmødte repræsentanter  og medlemmer har stemmeret. Der kan således  ikke stemmes ved fuldmagt.

9.4.  Skriftligt afstemning skal foretages såfremt blot (1) stemmeberettigede kræver det Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke.

9.5.  Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold  til punkt .8.3. kan komme til behandling og afstemning.

        Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på selve mødet.

 

 SIDE 3 AF 5

10. VALG :

10.1.  Valgbarhed til bestyrelsen opnås ved medlemskab af foreningen.

10.2.  Repræsentantskabet  vælger en bestyrelse på indtil 9 medlemmer, bestående  af:

          - Formand

          - Kasserer. / Kontaktperson

          - Sekretær.

          - Indtil 9 bestyrelsesmedlemmer, der fortrinsvis skal fungerer som udvalgsformænd

          - Uden for bestyrelsen vælges en Bilagskontrollant der tager stikprøver ikke direkte revision af regnskabet, som foretages af en 

            udefrakommende person som  alle vælges for 2 år                                       

             og en suppleant ad gangen

10.3.  på lige år vælges Formand  og op til 3 Bestyrelsesmedlemmer

           på ulige år år vælges kasserer, sekretær og op til 3  bestyrelsesmedlemmer.

10.4.  Ved forfald i utide, supplerer bestyrelsen sig  selv frem  til førstkommende, ordinære repræsentantskabsmøde.

           hvor vedkommende er på valg.

10.5. På første møde efter ordinært repræsentantskabsmøde et vælger,  bestyrelsen af sin midte en næstformand.og et medlem til forrentningsudvalget

10.6.   disse vælges for 2 år af gangen.

§11.    BESTYRELSEN:

11.1.  Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden

            samt aftaler retningslinjer med udvalgene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal  herunder

            formanden eller næstformand er til stede. Møder kan afholdes virtuelt, hvis afholdelse ikke kan lade sig gøre pga nationale

            eller lokale forsamlingsrestriktioner.  

11.2.   Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal.

11.3.   Bestyrelsen ansætter/ afskediger den for arbejdet nødvendige hjælp og udarbejder arbejds og funktionsbeskrivelser herfor.  

11.4.   Formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt et bestyrelsesmedlem udgør forretningsudvalget.

11.5.   Der kan ikke vælges personer til forretningsudvalget fra samme husstand / samboende.

             Udvalgets beføjelser fastsættes af bestyrelsen.

§12.   UDVALG:

12.1.   Udvalgene i de enkelte aktiviteter består af en formand samt de for arbejdet nødvendige antal udvalgsmedlemmer.

             Udvalgets størrelse afgøres af bestyrelsen i samråd med udvalgsformanden.

12.2.   Retningslinjer for udvalgene fastsættes af bestyrelsen.

§13.    AD HOC UDVALG:

13.1.   Bestyrelsen kan nedsætte / opløse udvalg til løsning af særlige opgaver for foreningen.

            hertil kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og udvalg.

13.2.   Bestyrelsen udarbejder retningslinjer samt fastsætter økonomi for disse udvalg.

§14.    MEDLEMSPLIGTIGT:

14.1.   Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningens vedtagne vedtægter og retningslinjer samt trufne afgørelser og aftaler.

14.2.   Medlemmer, der ikke overholder foreningens regler, kan af bestyrelsen udelukkes i kortere eller længere tid,

             fra deltagelse i aktiviteterne.

14.3.   Efter de retningslinjer, der fastsættes af bestyrelsen, påhviler det klubber/ fællesskaber at indberette om medlemstal , herunder

             ajourføre oplysninger om navn adresse og fødselsdag/ år. 

 

SIDE 4 AF 5.

§15.   TEGNINGSRET:

15.1.   Foreningen tegnes af formanden. Fuldmater kræver for at være gyldige underskrift af formand og kasserer.

15.2.   Ved køb, salg, lån, og pantsætning af fast ejendom, kræves godkendelse på et repræsentantskabsmøde samt underskrift af et

             flertal af bestyrelsen.

15.3.   Foreningen hæfter kun med sin formue. bestyrelse, udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt over for trediemand

            ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

§16.    KONTINGENTER:

§16.1   Afløst af en aktivitetsbetaling 

§17.    REGNSKAB

17.1.   Regnskabet løber fra 1 oktober til 30 september, og skal mindst indeholde et driftsregnskab og status.  

17.2.    Kontaktperson / Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse  på repræsentantskabsmødet.

17.3.   Revisionen skal efterprøve regnskabet rigtighed samt kontrollere at der foreligger nødvendig dokumentation,

            for indestående på foreningens bank- og girokonto. Et revideret regnskab skal være forelagt bestyrelsen senest 8 dage

            før repræsentantskabsmødet. 

17.4.   Revisionen er underlagt de gældende retningslinjer for revisor for Viborg Firmaidræt.

§18.    EKSKLUSION:

18.1.   en enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer eller klubber,

             Der beviseligt ikke overholder foreningens vedtægter, retningslinjer og bestemmelser,

             eller udviser grov optræden i forbindelse med foreningens aktiviteter.

18.2.   Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære,

            repræsentantskabsmøde, hvortil de har adgang under sagens behandling.

18.3.   Repræsentantskabsmødet har den endelige afgørelse.  

 

SIDE 5 AF 5.

§19.     VEDTÆGTSÆNDRING: 

19.1.    Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af såvel bestyrelse, udvalg, som aktive  stemmeberettigede  medlemmer.

19.2.    til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor på repræsentantskabsmødet.

19.3.    Bestyrelsen er bemyndiget til under forbehold af repræsentantskabets endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer,

              i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af myndighedernes eller organisationens krav, uden at pkt.19.2.

              er opfyldt.

19.4.     Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen bestemmelse under ansvar overfor repræsentantskabet.

§20.    VÅBENPÅTEGNING:

             Da Viborg  familie - og Firmaidræt ikke er berettiget til at give våbenpåtegninger, er Viborg Firmaidræts skydeudvalg

             ikke forpligtiget til at give, orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem,

             der efter skydeudvalgets skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

             En våbenpåtegning bortfalder,  når medlemskab af Viborg  Familie -og Firmaidræt ophører.

§21.    FORENINGEN OPLØSNING:

21.1.   Opløsning af foreningen kan kun ske, af når 2/3 af de fremmødte stemmeberettiget medlemmer på et i samme anledning,

             indkaldt repræsentantskabsmøde stemmer for.

21.2.   Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overdrages til Viborg Idrætsråd  administration i 5år.

            Dannes der ikke inden for dette tidsrum en ny firmaidrætsforening i Viborg, kan bestyrelsen for Viborg sport træffe beslutning,

            om midlernes anvendelse til idrætslige formål for Viborg.

21.3.   Rekvisitter og elendele, der måtte være stillet til rådighed af organisationen skal tilbageleveres til disse.

                     

 

                                                           SÅLEDES VEDTAGET PÅ DEN ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE  DEN 

                                                                                                 24 NOVEMBER  2021

 

                                       Tage Jensen                Orla Østergaard            Michael Olin            Gunnar Jensen         Åse Madsen

 

 

 

                                         Bent Madsen              Niels Vinstrup            Steen H Kristensen         Dagny Pedersen.