Vedtægter

                                             

                                    Vedtægter

            FOR VIBORG FAMILIE - OG FIRMAIDRÆT 

   § 1. Foreningens navn:

           Foreningens navn er Viborg Familie-og Firmaidræt

           Stiftet den 10. maj 1950

   § 2. Foreningens hjemsted:

           Foreningen er hjemmehørende i Viborg Kommune.

   § 3. Foreningens formål:

           Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familie og andre fællesskaber at

           Stimulere, interessen for bevægelse og samvær.

   § 4. Organisationsforhold:

       4.1.  Viborg Familie- og Firmaidræt er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet

                 De for dette forbunds til enhver tid gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.

        4.2.  Viborg Familie- og Firmaidræt er medlem af Viborg Idrætsråd (de samvirkende idrætsklubber)

   § 5. Medlemskab:

          Foreningen, der er åben for alle, optager personer som nedenfor anført.

  1. Firma-, etats-, og brancheidrætsklubber samt disse familier.
  2. Fællesskaber samt disses familier.
  3. Medlemmer til individuelle- og holdidrætter.

   § 6. Optagelse:

       6.1.  Optagelse af personer fra klubber/ fællesskaber såvel som enkeltpersoner, afgøres af

         Bestyrelsen.

       6.2.  Ansøgning om optagelse fremsendes skriftlig til bestyrelsen.

    § 7. Udmeldelse:

       7.1.  Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig til bestyrelsen.

    § 8. Ordinært repræsentantskabsmøde:

       8.1.  Repræsentantskabsmødet er foreningens højeste myndighed. Ordinært

             repræsentantskabsmøde holdes hvert år inden udgangen af november, og indkaldes

             med mindst 14 dages varsel, ved bekendtgørelse i dagspressen/ ved udsending af

             Skriftlig meddelelse.

       8.2.  Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent.
  2. Konstatering af stemmeberettigede repræsentanter.
  3.    Beretning.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg i henhold til vedtægterne.
  7. Eventuelt.

    8.3.  Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden

              Skriftlig i hænde senest 8 hverdage før repræsentantskabsmødet.

     8.4.  Et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset de

              Fremmødte stemmeberettigede repræsentanters antal.

     8.5.  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde holdes, eller kan afholdes virtuelt/ online, hvis fysisk

              Afholdelse, ikke kan lade sig gøre pga. nationale forsamlingsrestriktioner, når bestyrelsen

              Finder det nødvendig.

              Eller når ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden. En

              Sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen

              Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagspressen.

   § 9. Afstemninger:

         9.1.  Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal

                 Ved ændringer af vedtægterne.

        9.2.  Alle medlemmer har møde- og stemmeret således: 

           1. Medlemmer af bestyrelsen har hver 1 stemme.

           2. Klubber / fællesskaber har 2 stemmeberettigede repræsentanter.

           3. Enkelte medlemmer til individuelle- og holdidrætter har tilsammen 2

                stemmeberettigede repræsentanter for hver idrætsgren/ aktivitet de deltager

                i, efter eget valg.

        9.3.   Kun fremmødte repræsentanter og medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke

                 Stemmes ved fuldmagt.

       9.4.  Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot (1) stemmeberettiget kræver det.

                 Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke.

       9.5.  Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt. 8.3. kan komme til

                  Behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes

                  På selve mødet.

   § 10. Valg:

       10.1.  Valgbarhed til bestyrelsen opnås ved medlemskab af foreningen.

       10.2.  Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, bestående af:

                - Formand

                - Kasserer/ kontaktperson

                - Sekretær

                - indtil 2 bestyrelsesmedlemmer, der fortrinsvis skal fungere som udvalgsformænd.

                - Udenfor bestyrelsen vælges en Bilagskontrollant der tager stikprøver, ikke direkte revision

                   Af regnskabet, som foretages af en udefrakommende person som vælges for 2 år.

                   Og en suppleant ad gangen.

       10.3.  På lige år vælges, formand og minimum 1 bestyrelsesmedlem.

                  På ulige år vælges kasserer, sekretær og op til 1 bestyrelsesmedlem.

      10.4.  Ved frafald i utide, supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende ordinære

                  Repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg.

       10.5.  På første møde efter ordinært repræsentantskabsmøde vælger bestyrelsen af sin midte

                  En næstformand og et medlem til forretningsudvalget.

       10.6.  Alle vælges for 2 år af gangen.

   § 11. Bestyrelsen:

       11.1.  Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden

                  Samt aftaler retningslinjer med udvalgene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal

                  Herunder formand eller næstformand er tilstede.

                  Møder kan afholdes virtuelt, hvis afholdelse ikke kan lade sig gøre pga. nationale eller

                  Lokale forsamlingsrestriktioner.

       11.2.  Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

       11.3.  Bestyrelsen ansætter / afskediger den for arbejdet nødvendige hjælp og udarbejder arbejds-

                  Og funktionsbeskrivelse herfor.

       11.4.  Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et bestyrelsesmedlem udgør

                  Forretningsudvalget. Udvalgets beføjelser fastsættes af bestyrelsen.

       11.5   Der kan ikkevælges personer til forretningsudvalget fra samme husstand/samboende.

       11.6   Udvalgets beføjelser, fastsættes af bestyrelsen.

   § 12. Udvalg:

       12.1.  Udvalgene i de enkelte aktiviteter består af en formand samt de for arbejdet nødvendige

                  Antal udvalgsmedlemmer. Udvalgets størrelse afgøres af bestyrelsen i samråd med

                  Udvalgsformanden.

       12.2.  Retningslinjer for udvalgene fastsættes af bestyrelsen.

   § 13. AD HOC udvalg:

       13.1.  Bestyrelsen kan nedsætte/ opløse udvalg til løsning af særlige opgaver for foreningen.

                   Hertil kan udpeges personer udenfor bestyrelse og udvalg.

       13.2.  Bestyrelsen udarbejder retningslinjer samt fastsætter økonomi for disse udvalg.

   § 14 Medlemspligt:

       14.1.  Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningens vedtagne vedtægter og

                   Retningslinjer samt trufne afgørelse og aftaler.

       14.2.  Medlemmer, der ikke overholder foreningens regler, kan af bestyrelsen udelukkes i kortere

                  Eller længere tid, fra deltagelse i aktiviteterne.

       14.3.  Efter de retningslinjer, der fastsættes af bestyrelsen, påhviler det klubber/ fællesskaber at

                   indberette om medlemstal, herunder ajourfører oplysninger om navn, adresse og

                   fødselsdag/år.

   § 15 Tegningsret:

       15.1.  Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver for at være gyldige underskrift af

                  Formand og kasserer.

       15.2.  Ved køb, salg, lån og pantsætning af fast ejendom, kræves godkendelse på et

                  Repræsentantskabsmøde samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

        15.3.  Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse, udvalg samt medlemmer hæfter ikke

                  Personligt overfor tredjemand, ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

   § 16. kontingenter:

       16.1.  Afløst af aktivitetsbetaling.

   § 17. Regnskab:

       17.1.  Regnskabet løber fra 1. oktober til 30. september. Og skal mindst indeholde et

                  Driftsregnskab og status.

       17.2.  Kasseren/ kontaktperson, fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på

                  Repræsentantskabsmødet.

       17.3.  Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed, samt kontrollere at der foreligger

                  Nødvendig dokumentation, for indestående på foreningens bank og girokonto. Et revideret

                   Regnskab skal være forelagt bestyrelsen senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

       17.4.  Revisionen er underlagt de gældende retningslinjer for revisor for Viborg Familie-og

                   Firmaidræt.

   § 18. Eksklusion:

       18.1 En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer

                 Eller klubber, der beviseligt ikke overholder foreningens vedtægter, retningslinjer og

                  Bestemmelser, eller udviser grov optræden i forbindelse med foreningens aktiviteter.

       18.2.  Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære

                  Repræsentantskabsmøde, hvortil de har adgang under sagens behandling.

       18.3.  Repræsentantskabsmødet har den endelige afgørelse. 

   § 19. Vedtægtsændring:

       19.1.  Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af såvel bestyrelse, udvalg, samt aktive

                  Stemmeberettigede medlemmer.

       19.2.  Til gyldig beslutning om ændring kræves et flertal på2/3 af de afgivne stemmer herfor på

                   Repræsentantskabsmødet.

       19.3.  Bestyrelsen er bemyndiget til under forbehold af repræsentantskabet endelige godkendelse,

                  At foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund

                   Af myndighedernes eller organisationens krav, uden at pkt. 19.2. er opfyldt.

       19.4.  Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen bestemmelse under ansvar overfor

                  Repræsentantskabet.

   § 20. Våbenpåtegning:

       20.1.  Da Viborg Familie-og Firmaidræt er berettiget til at give våbenpåtegninger, er Viborg

                  Familie-og Firmaidræts skydeudvalg forpligtiget til at give orientering tip politiet eller om

                  Fornødent at tilbagekalde påtegninger overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn,

                  Af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til

                  Våben. En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskab af Viborg Familie-og Firmaidræt

                  Ophører.

   § 21. Foreningens opløsning:

       21.1.  Opløsning af foreningen kan kun ske, af når 2/3 af de fremmødte stemmeberettiget

                  Medlemmer på et i samme anledning, indkaldt repræsentantskabsmøde stemmer for.

       21.2.  Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overdrages til

                  Viborg Idrætsråds administration i 5 år. Dannes der ikke inden for dette tidsrum en ny

                  Firmaidrætsforening i Viborg, kan bestyrelsen for Viborg sport træffe beslutning om

                  Midlernes anvendelse til idrætslige formål i Viborg.

       21.3.  Rekvisitter og ejendele, der måtte være stillet til rådighed af organisationen skal

                  Tilbageleveres til disse

           

            

                                                Således vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde

 

                                                                             Den 22. november 2023 

 

 

         

 

 

 

 

Vidste du at...

Vi har modtaget støtte fra Anders Brøndums Velgørende Fond og Nordea Fonden til skift af klæde på vores billardborde.

Tusind tak for støtten!